SPECIFIKACE VÝROBKŮ ASTRONPŮVOD VÝROBKU ASTRON

Název ASTRON definuje systém ocelových konstrukcí sestavených z prvků, které vyrábí společnost ASTRON BUILDINGS S.A. se sídlem v Diekirchu v Lucemburském velkovévodství, společnost Astron Buildings s.r.o se sídlem v Přerově v České republice nebo společnost Lindab Building Systems Kft. v Nyíregyháza, Hungary.

VÝROBEK ASTRON

Budova ASTRON zahrnuje všechny prvky nosné konstrukce: primární a sekundární část nosné konstrukce (včetně šroubů, spon, věnce, atd.), střešní a obvodový plášť (včetně šroubů, těsnění, nátěrových hmot, oplechování, atd.), tepelnou izolaci ASTROTHERM (viz podkapitola níže) a samozřejmě veškeré příslušné oplechování pro konečnou úpravu. Kdispozici je i příslušenství jako například průsvitné panely, dveřní okna, větrací otvory, kouřové klapky, atd. Součást řady výrobků ASTRON představují také nosníky pro pojízdné mostové jeřáby a mezaniny.

ŘADA BUDOV ASTRON

Budovy ASTRON jsou optimalizovány tak, aby mohly splnit specifické požadavky každého zákazníka. Lze vyrobit všechny rozměry vrámci hranic systému podle přehledu uvedeného níže (viz BĚŽNÉ ROZMĚRY); budovy ASTRON se vyrábějí v závislosti na jejich předpokládaném používání a podle místních omezení (velikosti zastavěné plochy, atd.).

Různá označení výrobků přidělená v rámci řady budov ASTRON udávají konfigurace kostry a označují použití. Tato označení výrobků jsou společně s jejich jednotlivými charakteristikami a obvyklým rozměrovým omezením uvedena níže (viz BĚŽNÉ ROZMĚRY).

AZM1 Hala s kónickými sloupy bez vnitřní podpěry. Krokve jsou buď úplně nebo částečně kónické.
AZM2,3,4 Modulární budova se 2, 3 nebo 4 moduly. Vnější sloupy jsou zkoseny, vnitřními sloupy mohou být trubky nebo svařované nosníky (I profil). Krokve jsou obvykle zkoseny.
AS Budovy s velkým světlým rozpětím, se sklonem 20 % a kónickými sloupy.
AE Hala bez vnitřních sloupů. Vnější sloupy s paralelními přírubami. Krokve jsou obvykle kónické.
AL Hala s pultovou střechou bez vnitřních sloupů. Vnější sloupy s paralelními přírubami.
AP Přístavby, které lze v podstatě připojit ke všem dalším typům budov. Sloupy jsou všeobecně s paralelní přírubou.
AT Tenisové haly. Sloupy jsou s paralelní přírubou, haly mají zalomenou nebo sedlovou střechu.

Existuje možnost připojit v podstatě ke všem těmto typům budov speciální prvky jako například; přístřešky (na úrovni střechy nebo na zdi), prodloužení střechy případně parapety buď jako přímé pokračování zdí nebo vyložené na konzolách, buď kolem celé budovy nebo její části.

MEZANINY

Stavební systém ASTRON umožňuje integraci mezaninů; ty lze nainstalovat v jakékoliv části nebo přes celou budovu a všeobecně mají pouze jedno patro. K dispozici je několik mezaninových systémů: ocelová podlaha, prefabrikované betonové panely, betonové desky s dutým jádrem.

TERMÍNY DEFINUJÍCÍ BUDOVU ASTRON

Ocelovým obrysem budovy ASTRON je podle definice čára představující vnější povrch sekundární nosné konstrukce (v podstatě vaznic a paždíků). Rozpětím budovy ASTRON je vzdálenost mezi ocelovými obrysy bočních zdí budovy. Délkou budovy je vzdálenost mezi ocelovými obrysy čelních stěn. Okapovou výškou je svislá vzdálenost mezi patkou sloupu a průsečíkem ocelového obrysu střechy a ocelového obrysu boční zdi, přičemž na hloubku vaznice se počítá 203 mm.

BĚŽNÉ ROZMĚRY

Níže je uvedena řada nejběžněji používaných rozměrů pro každý typ nosné konstrukce. Je možné sestavit nosné konstrukce o rozměrech mimo tuto řadu, avšak v tomto případě se vyžaduje zvláštní projekt.

TYP ROZPĚTÍ [m] SKLON STŘECHY [%] OKAPOVÁ VÝŠKA [m]
AZM115 až 30
30 až 60
2 až 33
10 až 33
4,20 až 9
4,20 až 12
AZM2 18 až 30
30 až 72
2 až 33
2 až 33
4,20 až 7.2
4,20 až 12
AZM3 27 až 722 až 334,20 až 9
AZM4 36 až 722 až 334,20 až 9
AS 42 až 72205,40 až 9
AE 10 až 202 až 333,30 až 6
AL 6 až 122 až 103,00 až 6.6
AP 3 až 152 až 333,00 až 6.6

Velikost pole se všeobecně pohybuje mezi 5 a 12 metry.

STATICKÉ VÝPOČTY, VÝKRESY A ZÁRUKY

Společnost ASTRON dodá kompletní soubor montážních výkresů, který je pro každou budovu specifický. Na požádání nebo pokud to vyžaduje místní legislativa, budou místním orgánům, pojišťovnám, atd. dodány záznamy se statickým výpočtem. Nabízené záruky jsou podrobně popsány v ceníku, konkrétně v části dokumentace nazvané „Termíny a podmínky“.

STATICKÉ VÝPOČTYVŠEOBECNĚ

Veškeré prvky tvořící součást konstrukce budovy ASTRON navrhují profesionální projektanti a tyto prvky odpovídají požadavkům státních stavebních předpisů a národních norem, které platí v zemi, v níž je stavba realizována. Pokud takové předpisy neexistují, budou využity následující americké specifikace.

a) „Specifikace pro projekt, výrobu a instalaci konstrukčních ocelových prvků budov", vydalo - "American Institute of Steel Construction" (AISC) (Americký ústav pro ocelové konstrukce), vydání z roku 1989;
b) „Příručka pro tváření oceli za studena"; vydaná "American Iron and Steel Institute" (AISI) (Americkýmústavem pro železo a ocel), vydání z roku 1980;
c) „Příručka pro stavební systémy nízkopodlažních budov", vydaná "Metal Building Manufacturers Association" (MBMA) (Sdružení výrobců budov z kovů), vydání z roku 1990.

UVAŽOVANÁ ZATÍŽENÍ

Do úvahy budou brána veškeré zatížení uvedené v objednávce. Nicméně, budou uvažována také klimatická a provozní zatížení popsaná v příslušných národních normách.
Za stanovení přesného zatížení pro určitou zeměpisnou polohu a nadmořskou výšku budovy zodpovídá stavební partner.

Mezi všeobecně uvažovaná zatížení patří:
 • Vlastní hmotnost nosné konstrukce a konstrukčních prvků, které nese (vaznice, ztužení, plášť, atd.);
 • Zatížení sněhem nebo i v některých případech zatížení pískem;
 • Zatížení větrem.

Mezi další doplňková zatížení, která jsou v případě potřeby zvažována jsou:
 • Zatížení vyvolaná předpokládaným obsazením budovy;
 • Zatížení vyvolaná skladovanýmmateriálem;
 • Zatížení vyvolaná příslušenstvím a zabezpečením jako je například topení,
 • osvětlení, podhledy, izolace…
 • Zatížení vyvolaná pojízdnými jeřáby, jednokolejnicové visuté zdvihací zařízení nebo mezaniny;
 • Zatížení vyvolaná zemětřeseními;
 • Vlivy vyvolané náhodnýmzatížením.

V příslušných národních normách jsou uvedeny kombinace zvažovaných zatížení.

KONSTRUKCENÁZVOSLOVÍ

Provádí se následující všeobecné rozlišování mezi primární a sekundární nosnou konstrukcí:

Primární nosná konstrukce zahrnuje všechny konstrukční prvky, které přenášejí vnější zatížení na základy. Proto obsahuje mezilehlé rámy, krokve a sloupy čelních stěn, klenuté rámy a podepřené krokve, zavětrovací portálové rámy, kolejnicové jeřábové dráhy, zavětrování a další prvky, které obvykle souvisejí s výše uvedeným, například kotvící šrouby, jeřábové dráhy. Do „primární nosné konstrukce“ se také zahrnují takové prvky jako nosníky mezisloupů a svařované nosníky všeobecně. Sekundární nosná konstrukce v podstatě zahrnuje prvky nesoucí střešní a stěnový plášť, a které přenášejí vnější zatížení na primární nosnou konstrukci. Představují je především vaznice a paždíky.

STABILITAPŘÍČNÁ STABILITA BUDOVY

Příčná stabilita budovy je zajišťována tuhostí hlavního rámu. Rámy jsou sestaveny ze svařovaných ocelových dílů tak, aby vznikly prvky ve tvaru I. Tyto profily tvoří sloupy a krokve. Skládají se z plnostěnných nosníků různých výšek, tlouštěk a přírub různých šířek a tlouštěk. Jednotlivé prvky jsou spojeny dohromady vysokopevnostními šrouby. Sloupy hlavních rámů jsou všeobecně uloženy na patky kloubově. U vnitřních sloupů se ve všeobecnosti uvažuje s kloubovým připojením k vazníku. Nicméně, v určitých případech (u vysokých budov, při zatížení jeřábem, atd.), kdy je pravděpodobné, že horizontální výchylka rámu překročí stanovené mezní hodnoty, mohou být sloupy vetknuty.

PODÉLNÁ STABILITA BUDOVY

Podélná stability budovy je zajišťována zavětrováním umístěnýmve střeše a stěnách v jednom nebo více polích v závislosti na velikosti sil a délce budovy. Zavětrování se všeobecně skládá z ocelových tyčí, které tvoří diagonály a zesílených vaznic, respektive paždíků. V případě vysokých sil se místo vaznic (paždíků) používají ocelové trubky.
Pokud z estetických důvodů nebo kvůli typu využívání budovy není možné nainstalovat do bočních stěn zavětrovací kříž, lze jej nahradit zavětrovacím portálovým rámem nebo zavětrovacími sloupy s vetknutými patkami, které jsou umístěny vedle sloupů hlavního konstrukce a jsou s nimi spojeny.

STABILITA RÁMŮ

Příruby krokví hlavního rámu jsou stabilizovány. Vnější příruba vaznicemi, které jsou samy zpevněny vpodélném směru budovy zavětrováním a diafragmovým působením střešních panelů. Vnitřní příruba je stabilizována „přírubovými vzpěrkami“ ve formě úhelníků, které spojují spodní přírubu a vaznici. Přírubové vzpěrky jsou rovnoměrně rozděleny po celé délce krokví ve shodě s požadavky projektu.
Vnější sloupy rámu jsou stabilizovány stejným způsobem: vnější příruba paždíky a vnitřní příruba v případě potřeby přírubovými vzpěrkami. Avšak je možné použít volně stojící sloupy, to znamená, bez stabilizace jak vnější, tak vnitřní příruby.

MEZANINY
Nosnou konstrukci mezaninu tvoří válcované profily, které jsou uchyceny do nosné konstrukce budovy a nebo sloupu mezipatra.

Mezaniny jsou stabilizovány spojením s rámy budovy nebo nezávislým zavětrovacím systémem.

NOSNÍKY JEŘÁBOVÉ DRÁHY PRO MOSTOVÉ JEŘÁBY
Nosníky jeřábové dráhy se vyrábějí z válcovaných profilů za tepla; všeobecně jsou uloženy na konzoly. Nosníky jeřábové dráhy mohou být uvažovány jako prostý nebo jako spojitý nosník.

STABILITA ČELNÍCH STĚN
Všeobecně se rámy čelních stěn skládají ze sloupů svařovaných z I profilů, které nesou krokve ve tvaru Z válcované za studena.

Stabilita tohoto rámu v jeho rovině je zajišťována diaframovým účinkem stěnových panelů, tyčovou výztuží nebo zavětrovacími sloupy s vetknutými patkami, a to v závislosti na velikosti působících sil a s ohledem na místní národní normy.

SEKUNDÁRNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
Vaznice a paždíky s profilem ve tvaru Z se vyrábějí válcováním ocelových svitků za studena.

Vaznice jsou připevněny ke krokvím, a vzhledem k přesahům mezi vaznicemi nad krokvemi působí jako spojité nosníky.

Paždíky bočních stěn se ve všeobecnosti uvažují také jako spojitý nosník s přesahy na sloupech hlavního rámu, ale mohou být také jednoduše podepřené mezi sloupy. Tyto dvě podmínky se vztahují také na paždíky čelních stěn.

Jako okapový prvek se normálně používá profil ve tvaru C, který je jednoduše podepřen mezi rámy. Nicméně, v závislosti na zatížení a stavu okapu to může být spojitá vaznice ve tvaru Z nebo spojitá dvojitá vaznice ve tvaru Z.

Běžně se používá spojitých Z-vaznic nebo spojitých zdvojených Z-vaznic jako části okapu, což závisí na zatížení a druhu okapu.

STĚNOVÝ ÚČINEK (DIAFRAGMOVÝ EFEKT)
Společnost ASTRON nabízí pro střechy a stěny různé typy panelů. Působení těchto různých panelů pokud se týká stěnového účinku, který poskytují, je dost proměnlivé a při projektování budovy se nebere vždy do úvahy. Nicméně, u určitých panelů je stěnový účinek takový, že lze dokázat, že dochází ke značnému snížení teoretických výchylek vlivem zatížení.

SPECIFIKACE MATERIÁLU

SVAŘOVANÉ PRVKY PRIMÁRNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Svařované prvky, které se většinou používají pro primární nosnou konstrukci jsou vyráběny z oceli třídy S355 J2+N vyhovující požadavkům normy EN 10025, část 2. Její hlavní vlastnosti u tlouštěk nižších než 16 mm jsou následující:

 • Mez kluzu: 355 N/mm²
 • Mez pevnosti: 490 N/mm²
 • Prodloužení při přetržení: 20% minimum

Svařování prvků se provádí ve shodě s normamou 18800, částí 7. Svařování stojiny s přírubou (pásnicí) se provádí automaticky svařováním elektrickým obloukem (pod tavidlem). Svařovací elektroda a tavidlo odpovídají normě EN 756, ref. EN 756- S4T2ARS2. Manuální svařování spojovacích desek, výztuží, atd. se provádí ve shodě s normou EN 440-G42 2MG3Si1 nebo G42 2MG4Si1.

Německý ústav pro svařování ("Schweisstechnische Lehr- und Versuchanstalt Duisburg"), který vydává osvědčení o shodě nazývané "Grosser Eignungsnachweis" (velký průkaz způsobilosti) provádí periodické kontroly dle normy DIN 18800, část 7 a certifikace dle EN 729-2.

TRUBKOVÉ SLOUPY
Vnitřní sloupy se všeobecně vyrábějí z ocelových trubek o třídě jakosti S235JRH ve shodě s normou EN 10219.

Hlavní vlastnosti jsou následující:
 • Mez kluzu: 235 N/mm²
 • Mez pevnosti v tahu: 340 N/mm²
 • Prodloužení při přetržení: 24% minimum


NOSNÍKY PRO MEZANINY A NOSNÍKY JEŘÁBOVÉ DRÁHY
Tyto nosníky jsou všeobecně profily válcované za tepla z oceli třídy S235 nebo S355 podle normy EN 10025, část 2.

ZA STUDENA VÁLCOVANÉ PROFILY
Za studena válcované profily, především vaznice, paždíky a krokve čelních stěn se vyrábějí z oceli S 390 GD + Z 275 tak, jak je definováno v normě EN 10326.

Z profily se vyrábí o výšce 203 mm nebo 254 mm a tloušťka se mění od 1,25 mm do 3,2 mm v závislosti na zatížení a typu použití.

SPOJE
Spojování různých prvků tvořících primární nosnou konstrukci se všeobecně provádí pomocí pozinkovaných vysokopevnostních šroubů jakosti 10.9 vyhovující normě EN ISO 898-1 a podle popisu vnormách EN 14399, část 1, 2, 4 a 6. Nejběžnější průměry používaných šroubů jsou 20, 22 a 24 mm.

Spojování krokví nosného rámu (tvaru Z) a sloupů čelních stěn se provádí pomocí šroubů M16 z oceli třídy jakosti 10.9 vyhovující normám EN 14399, část 1, 2 a 4.

Spojování vaznic a paždíků navzájem a jejich připojování k primární nosné konstrukci se provádí šrouby M12 z oceli třídy jakosti min. 4.6 nebo lepší, vyhovující normě EN ISO 4017 a 4018 s výjimkou rozměrů hlavy a matky přizpůsobené k DIN 558 a 933.

ZAVĚTROVÁNÍ
Ocelové tyče zavětrování se vyrábějí z oceli kvality 5.8. Závity na tyčích se vyrábějí válcováním. Pro výrobu závitů M18, M24 a M30 se používají tři průměry tyčí.

KOTEVNÍ ŠROUBY
Kotevní šrouby se vyrábějí ze stejného materiálu jako tyče zavětrování se stejnými průměry M18, M24 a M30.

OCHRANA PROTI KOROZI

PRIMÁRNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
Prvky primární nosné konstrukce jsou při výrobě otryskány a je na ně aplikován ochranný antikorozní nátěr podle normy EN ISO 12944. Jsou pokryty:

Základní nátěr:
-vodou ředitelný primární nátěr: kombinace akrylát-kopolymer
-nominální tloušťka: 80 my
-ochrana proti korozi: C2, vysoká
-dostupné barvy:
 • šedá podobná RAL 7036
 • červená podobná RAL 8012
 • modrá podobná RAL 5010
nebo Konečný ochranný antikorozní nátěr: -vodou ředitelný antikorozní ochranný nátěr: kombinace akrylát-kopolymer
-nominální tloušťky: 100 my
-ochrana proti korozi: C3, nízká
-dostupné barvy:
 • šedá podobná RAL 7042
 • modrá podobná RAL 5010
 • Kotevní šrouby se dodávají bez nátěru.
Zavětrovací tyče jsou chráněny kovovým nátěrem o tloušťce 45 mikronů.

SEKUNDÁRNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
Vaznice a paždíky s profily Z a C se vyrábějí z pozinkovaného materiálu ve shodě s normou EN 10326. Množství použitého zinku je 275 g/m², což odpovídá tloušťce přibližně 20 mikronů.

Zbývající části sekundární nosné konstrukce se vyrábějí z pozinkovaného materiálu nebo jsou v závislosti na své tloušťce chráněny šedým nátěrem (díly o tloušťce 3,2 a nižší budou všeobecně pozinkovány).

OBVODOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

VŠEOBECNĚ
Společnost ASTRON dodává pět typů obvodového pláště a čtyři typy střešních panelů. Různé typy jsou všeobecně kombinovatelné.

Volba té či oné kombinace bude záviset na takových kritériích jako je estetika, technické ohledy, atd.

Společnost ASTRON navíc nabízí vnitřní opláštění stěn. Panely mohou být perforovány pro lepší absorbci akustiky a střešní panely vyvinuté speciálně pro vestavěné střešní konstrukce.

STĚNOVÝ SYSTÉMPA

POPIS
Profilované (žebrováním) ocelové panely opatřené barevným nátěrem, vyráběné válcováním za studena. Základní charakteristiky těchto panelů jsou následující:
 • Třída oceli: S 350 GD ve shodě s normou EN 10326
  - Mez kluzu 350 N/mm²
  - Mez pevnosti v tahu 420 N/mm²
 • Jmenovitá tloušťka: 0,50 mm
 • Modulární šířka: 900 mm (3 moduly po 300 mm)
 • Výška profilu (žebra): 29 mm
OCHRANA
Vnější líc:
25 mikronů - superpolyester (nebo PVDF) Ocelové jádro je chráněno zinkovým povlakem v množství 275 g/m² nebo nátěrem ALUZINC v množství 150 g/m² nebo GALFAN v množství 255 g/m²
Vnitřní líc:

8 mikronů – povrchová úprava vnitřní strany

Vnější nátěr je k dispozici v širokém sortimentu barev.
Vnitřní nátěr má světle šedou barvu (±RAL 7035).

UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
Panely jsou k paždíkům připevněny pomocí samořezných nebo samovrtných ocelových stěnových šroubů s nylonovou hlavou, které mají stejnou barvu jako plášť. Montáž se provádí souvisle způsobem podél každé stěny, přičemž jednotlivé plechy se navzájem překrývají (normálně jednou vlnou). Panely se obvykle dodávají v jednotných délkách s výjimkou toho případu, v němž výška okapu přesahuje 8 m, kdy jsou mezi panely na úrovni ztužidla stěnového pláště vytvořeny přesahy 100 mm.

Popis stěnového šroubu: samořezný, opatřen závitem v celé délce, s barevnou nylonovou hlavičkou
 • Délka: 19/32/50 mm v závislosti na tloušťce izolace
 • Průměr: 6,3 mm
 • Materiál: ušlechtilá uhlíková kalená ocel s kaleným povrchem a pozinkováním
Popis stěnového šroubu: samořezný, opatřen závitem v celé délce, s barevnou nylonovou hlavičkou
 • Délka: 32/38/59 mm v závislosti na tloušťce izolace
 • Průměr: 5,5 mm
 • Materiál: ušlechtilá uhlíková kalená ocel s kaleným povrchem a pozinkováním
Rozteč šroubů:
 • Připevnění k paždíkům: 1 na vlnu, to znamená 3 na jeden panel
 • Vzájemné spojení panelů: 1na 500 mm


STĚNA PA
První paždík je umístěn 2,2 m nad zemí. Další paždíky se vzájemnou vzdáleností nepřesahující 1,8 m.
Mezi paždíky a plášť PA lze vložit izolaci od firmy ASTRON (viz název podkapitoly níže).
Na vnitřní stranu paždíků lze také připevnit vnitřní opláštění PI nebo PG (viz název podkapitoly níže), čímž vznikne stěna s dvojitým pláštěm s přitažlivou interiérovou konečnou úpravou, doplňkovou ochranou izolace a ochranou proti hluku.

STĚNOVÝ SYSTÉM EUROTEC (PE)POPIS
Žebrováním profilované ocelové panely opatřené barevným nátěrem, vyráběné válcováním za studena.

Vnější povrch má vzhled reliéfového líce. Připevnění se provádí na bočních žebrech pomocí skrytých připevňovacích prvků.

Hlavní vlastnosti tohoto panelu jsou následující:
 • Třída oceli: S 250 GD ve shodě s normou EN 10326
  - Mez kluzu 250 N/mm²
  - Mez pevnosti v tahu 330 N/mm²
 • Modulární šířka: 400 mm
 • Jmenovitá tloušťka: 0,65 mm
 • Výška vnějšího žebra: 79 mm
 • Výška vnitřního žebra: 40 mm


OCHRANA
Vnější líc:
25 mikronů - povlak PVDF(*) Ocelové jádro je chráněno zinkovým povlakem v množství 275 g/m² nebo nátěrem ALUZINC v množství 150 g/m² nebo GALFAN v množství 255 g/m²

Vnitřní líc:
8 mikronů - povrchová úprava vnitřní strany (*) PVDF: polyvinylidenfluorid Vnější nátěr je k dispozici v různých barvách. Vnitřní nátěr má světle šedou barvu (±RAL 7035).

UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
Panely EUROTEC jsou připevněny k paždíkům pomocí speciálních upínacích prvků (dodávaných se šrouby M8) a připevňují se zevnitř, takže žádné připevňovací prvky neprochází skrz stěnu.

Rozteč speciálních upínacích prvků Zvláštní upínací prvky jsou umístěny vmístech styku panelů na úrovni všech paždíků.

Spodní části panelů spočívají na parapetových profilech, ke kterým jsou připevněny pomocí pozinkovaných šroubů M10. Otvory v panelech pro toto připevnění jsou vyraženy předem během výroby. Připevňovací šrouby nejsou vžádném případě viditelné zvnějšku, protože procházejí okraji panelů zahnutými dovnitř. Kotevní profily jsou připevněny k betonovýmzákladům pomocí rozpínacích šroubů.

Popis šroubů pro připevnění panelů
Galvanizované šrouby M10 z oceli třídy 4.6 (EN ISO 898-1) ve shodě s normou DIN 558/601/555.

STĚNA EUROTEC
V případě výšky okapů nižší než 5,0 metrů bude mít stěna EUROTEC pouze paždíky umístěné ve střední části rámu, pokud nebudou vyžadována další paždíky pro dveře a okna.

V případě výšky okapů přesahující 5,0 m závisí poloha paždíků na výpočtu provedeném pro stěnu zatíženou větrem a na konstrukčních detailech. Pro stěnový systém EUROTEC lze použít různé systémy izolace. Všeobecně se dutiny vytvořené tvarem panelů EUROTEC vyplňují izolací ze skleněných vláken o tloušťce 40 mm opatřenou rohoží ze skleněných vláken, která se dodává v délkách 10 metrů. Tento systém se doplňuje izolací od firmy ASTRON nebo tuhými izolačními deskami.

Navíc lze použít vnitřní opláštění PI nebo PG (viz body 4.8. a 4.9) nebo i další formy tradičních obkladů za předpokladu provedení určitých úprav.

STĚNOVÝ SYSTÉMPOLARDEFINICE
Sendvičové panely skládající se ze dvou profilovaných ocelových panelů opatřených povlakem, vyráběných válcováním za studena, mezi kterými je jako izolace vstříknuta polyuretanová pěna neobsahující halogenované uhlovodíky. K dispozici jsou různé tloušťky panelů.

Hlavní charakteristiky těchto panelů jsou následující:
 • Třída jakosti oceli : S 280 min. dle normy EN 10326
 • Jmenovitá tloušťka ocelového panelu: 0,50/ 0,50 mm
 • Celková tloušťka panelů: 40,60 nebo 80 mm
 • jiné tloušťky:prosíme konzultujte s Astronem
 • Šířka: dle dodavatele
 • Výška profilu žebra: minimální


OCHRANA
Vnější líc:
25 mikronů - superpolyester
20 mikronů – pozinkovaná vrstva
Ocelové jádro
20 mikronů – pozinkovaná vrstva
5 mikronů - epoxidový nátěr
polyuretanová pěna (hustota 40-45 kg/m³)
5 mikronů - epoxidový nátěr
20 mikronů – pozinkovaná vrstva
Ocelové jádro
20 mikronů – pozinkovaná vrstva
Vnitřní líc:
15 mikronů - superpolyester
Vnější strana je k dispozici v různých barvách.
Vnitřní strana má světle šedou barvu (±RAL 9002).

UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
Panely jsou k paždíkům připevněny pomocí ocelových stěnových šroubů s barevnou nylonovou hlavičkou. Montáž se provádí souvisle podél každé stěny zasunováním panelů navzájem do sebe. Technický popis šroubů: Samořezné šrouby s dvojitýmzávitem.
 • Délky: 60/100 mm v závislosti na tloušťce panelů.
 • Průměr: 6.3 mm.
 • Materiál: Pozinkovaná kalená ocel.
Rozteč šroubů:
 • Připevnění k paždíkům: tři na panel.


STĚNY POLAR
Rozmístění paždíků je funkcí tloušťky sendvičových panelů a místních konstrukčních zatížení. Stěny POLAR nabízejí vysokou úroveň izolace a přitažlivou interiérovou a exteriérovou konečnou úpravu.

STĚNOVÝ SYSTÉM SINUTEC (PT)POPIS
Panely zvlnitého plechu opatřené barevným nátěrem vyrobené válcováním za studena. Základní charakteristiky těchto panelů jsou následující:
 • Montáž: horizontální
 • Třída jakosti oceli: S 350 GD ve shodě s normou EN 10326
  - mez kluzu 350 N/mm²
  - mez pevnost v tahu 420 N/mm²
 • Jmenovitá tloušťka: 0,75 mm
 • Modulární šířka: 988 mm (13 vln o šířce 76 mm)
 • Výška vln: 18 mm


OCHRANA
Vnější strana:
PVDF nebo speciální polyester o tloušťce 25 mikronů
Ocelové jádro se zinkovým nátěrem
v množství 275 g/m² nebo
nátěrem ALUZINC 150 g/m² nebo
GALFAN 255 g/m²
Vnitřní strana:
8 mikronů - povrchová úprava vnitřní strany
Vnější nátěr je k dispozici v širokém sortimentu barev.
Vnitřní nátěr má světle šedý odstín (±RAL 7035).

UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
Panely se připevňují k pomocným svislým prvkům (průřezy ve tvaru Z o výšce 80 mm, které jsou připevněny k sekundární nosné konstrukci) samovrtnými barevnými šrouby s plochou hlavou. Horizontální instalace na stěnu od soklu po okap se provádí s přesahem jedné vlny.

Popis stěnového šroubu: samovrtný šroub opatřený závitem v celé délce.
 • Délka: 38/58 mm v závislosti na tloušťce izolace.
 • Průměr: 5.5 mm.
 • Materiál: kalená uhlíková ocel s pozinkováním
  barevná hlava šroubu.
Rozmístění šroubů:
 • Připevnění k pomocným svislým prvkům: jeden za každou druhou vlnou.
 • Vzájemné spojení panelů: pomocí nýtů, vždy po 500 mm.


STĚNA SINUTEC
Pomocné svislé prvky sekundární nosné konstrukce jsou normálně umístěny vždy po dvou metrech. Izolace ASTROTHERM (viz podkapitola níže) se vkládá horizontálně mezi pomocné svislé prvky a plášť SINUTEC (PT). Lze také použít vnitřní plášť PI nebo PG (viz podkapitola níže) na vnitřní stranu sekundární nosné konstrukce (paždíků), výsledkem čehož bude stěna s dvojitým pláštěm, pěkná úprava interiéru a doplňková ochrana izolace a akustické tlumení.

STĚNOVÝ SYSTÉM S INUTHERM (PQ)POPIS
Sendvičový panel skládající se ze dvou profilovaných ocelových panelů válcovaných za studena, mezi které je jako izolace vstříknuta polyuretanová pěna neobsahující halogenované uhlovodíky.

Hlavní charakteristiky tohoto panelu jsou následující:
 • Třída jakosti oceli: S 320 GD + Z 275 podle normy EN 10326
 • Jmenovitá tloušťka ocelového panelu: vnější 0,63 mm; vnitřní 0,75 mm
 • Celková tloušťka panelů: 84 mm
 • Konstrukční šířka: 1000 mm
 • Výška vlny: 27 mm


OCHRANA A KRYTÍ
Vnější strana:
PVDF nebo speciální polyester o tloušťce
25 mikronů
Pozinkování o tloušťce 20 mikronů
(nebo GALFAN)
Ocelové jádro
Pozinkování o tloušťce 20 mikronů
(nebo GALFAN)
Epoxidový nátěr o tloušťce 5 mikronů
Polyuretanová pěna (hustota 40-45 kg/m³)
Epoxidový nátěr o tloušťce 5 mikronů
Pozinkování o tloušťce 20 mikronů
(nebo GALFAN)
Ocelové jádro
Pozinkování o tloušťce 20 mikronů
(nebo GALFAN)
Vnitřní strana:
speciální polyester o tloušťce 15 mikronů

Vnější nátěr je k dispozici v různých barvách.
Vnitřní nátěr má světle šedý odstín (±RAL 9002).

UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
Panely se k pomocným svislým prvkům (profily ve tvaru Z o výšce 80 mm, které jsou přišroubovány k sekundární nosné konstrukci) připevňují skrytými upevňovacími prvky vpodélných přesazích. Montáž se provádí horizontálně od soklu až po okap vzájemnýmzasunováním panelů do sebe.

STĚNY SINUTHERM (PQ)
Uspořádání pomocné svislé konstrukce je funkcí zatížení. STĚNY SINUTHERM (PQ) nabízejí vysoký stupeň izolace, přitažlivý vnější vzhled i čistou interiérovou

STŘEŠNÍ SYSTÉMPRPOPIS
Ocelové žebrováním profilované panely vyráběné válcováním za studena. Panely jsou připevněny zvnějšku a vodotěsnosti v místech přesahů se dosahuje pomocí těsnicí pásky vložené mezi panely. Hlavní vlastnosti těchto panelů jsou následující:
 • Třída oceli: S 550 GD nebo S 350 GD podle normy EN 10326
  mez kluzu mez pevnosti v tahu
  S 550 GD 550 N/mm²570 N/mm²
  S 350 GD 350 N/mm²420 N/mm²
 • Jmenovitá tloušťka: 0,55 mm - S 550 GD 0,63 mm - S 350 GD
 • Modulární šířka: 900 mm (3 moduly po 300 mm)
 • Výška hlavních žeber: 32 mm


OCHRANA
K dispozici jsou čtyři typy typy povrchové úpravy: tři jsou barevné, jedním je nátěr "ALUZINC"(pozinkování).
Panely opatřené barevným povlakem:
Vnější strana:
25 mikronů - superpolyester nebo PVDF
Ocelové jádro je chráněno zinkovým povlakem v
množství 275 g/m² nebo nátěrem
ALUZINC v množství 150 g/m² nebo
GALFAN v množství 255 g/m²
Vnitřní strana:
8 mikronů - povrchová úprava vnitřní strany
Konečná úprava ALUZINC:
25 mikronů - ALUZINC (*)
Ocelové jádro
25 mikronů - ALUZINC
(*) v množství odpovídajícím 185g/m²
Další povrchové úpravy jsou k dispozici na vyžádání.

UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
Horizontální vzdálenost mezi vaznicemi je obvykle 1,5 metru.
Sklon střechy může být od 2 do 33%.
Střešní panely PR jsou připevněny ke všem vaznicím samořeznými nebo samovrtnými šrouby vyrobenými z nerez oceli Cr/Ni 18.8. Šrouby se dodávají s mírně kónickými ocelovými podložkami, na kterých je navulkanizován EPDM. EPDM je pružný materiál z vysoce odolného plastu. Ocelová podložka při dotahování šroubu stlačuje EPDM a vytváří tak spolehlivé utěsnění mezi hlavou připevňovacího prvku a podložkou, což zajišťuje vodotěsnost připevnění.

(*) EPDM : Ethylen-propylenový terpolymer

Popis střešních šroubů PR (2 typy):
- Samořezné šrouby
 • Délky: 19, 32 nebo 50 mm v závislosti na tloušťce izolace
 • Průměr: 6,3 mm
 • Průměr ocelových podložek: 19 mm (29 mm pro připevnění světlíků)
 • Materiál: Nerezová ocel Cr/Ni 18.8
- Samovrtné šrouby (většina budov)
 • Délka: Proměnná
 • Průměr: 5,5 mm
 • Délka spojovacích šroubů: 25 mm
 • Průměr spojovacích šroubů: 4,8 mm nebo 5,5 mm
 • Průměr ocelových podložek: 19 mm (29 mm pro použití u světlíků),
 • 14 mm pro spojovací šrouby
  • Materiál: Nerez ocel Cr/Ni 18.8
  Rozteč šroubů:
  • Nad vaznicemi: 1na modul 300 mm, tj. 3 na panel 3 na modul 300 mm u okapu a v přesazích panelů
  • Podélný spoj panelů: 1na 500 mm
  K dispozici jsou dva typy těsnících pásek. Jedna má obdélníkový průřez: 2,6 x 12,5 mm. Druhá je speciální těsnící páskou s mělkým kanálkovým profilem a používá se v určitých případech. Její rozměry jsou 5 x 22 mm.

  Tyto těsnící pásky jsou vyrobeny z kombinace butyl-polymeru a inertních látek. U okapu je mezera mezi panelem a vaznicí utěsněna uzavíracím pásem z pěnové pryže, který má stejný profil jako panely PR. Tento pás se vyrábí z EPDM.

  STŘEŠNÍ SYSTÉMASTROTEC (PF)  DEFINICE
  Ocelové plechy se stojatými švy na bocích, vyráběné válcováním za studena. Ocel je opatřena buď povlakem ALUZINC nebo termosetovou pryskyřicí. Pryskyřice se nanáší buď na pozinkovaný plech nebo na povlak z materiálu Galfan.
  Základní vlastnosti panelů jsou následující:
  • Třída oceli: S 350 GD ve shodě s normou EN 10326
   - Mez kluzu 350 N/mm²
   - Mez pevnosti v tahu 420 N/mm²
  • Jmenovitá tloušťka: 0,63 nebo 0,75 mm
  • Modulární šířka: 600 mm
  • Výška stojatého švu: 76 mm


  OCHRANA
  K dispozici je jeden typ konečné úpravy : "ALUZINC" Vnější líc:
  25 mikronů - ALUZINC (*)
  Ocelové jádro
  25 mikronů - ALUZINC (*)

  (*) : Odpovídá množství 185 g/m²

  UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
  Obvyklá horizontální vzdálenost mezi vaznicemi je 1,5 metru. Sklon střechy se může měnit mezi 5 a 20%. Za určitých okolností je také povolen sklon střechy mezi 2 a 5 %.
  Panely se pokládají vedle sebe tak, aby spojovací stojaté švy do sebe navzájem zapadaly. Panely se připevňují k vaznicím speciálními upínacími prvky s drážkami, které se umisťují mezi spojovací drážky a vaznice. Připevnění není zvnějšku viditelné.
  Upínací prvek má jeden konec přišroubovaný k vaznici a druhý konec těsně zapadá mezi spojovací drážky panelů.
  Posuvné upínací prvky umožňují rozpínání a smršťování střechy během změn teploty ovzduší.
  Vodotěsnosti spojů se dosahuje nanesením těsnicího tmelu do drážek panelů během výroby. Při zapadnutí spojovacích stojatých švů do sebe je vrchní panel zatlačen do těsnicího tmelu, který je následně vytlačen jak mezi panel, tak i mezi upevňovací prvky.

  STŘEŠNÍ SYSTÉMPOLAR  DEFINICE
  Sendvičové panely skládající se ze dvou profilovaných ocelových panelů opatřených povlakem, vyráběných válcováním za studena, mezi kterými je jako izolace vstříknuta polyuretanová pěna neosahující halogenované uhlovodíky. K dispozici jsou různé tloušťky panelů.
  Hlavní charakteristiky těchto panelů jsou následující:
  • Třída jakosti oceli: S 350 GD dle normy EN 10326
  • Jmenovitá tloušťka ocelového panelu: 0,50/ 0,50 mmmin.
  • Celková tloušťka panelů: 30, 40, 60 nebo 80 mm
  • Šířka: 1000 mm
  • Výška profilu žebra: 39 mm

  OCHRANA A KRYTÍ
  Vnější strana:
  25 mikronů - superpolyester
  20 mikronů – pozinkovaná vrstva
  Ocelové jádro
  20 mikronů – pozinkovaná vrstva
  5 mikronů - epoxidový nátěr
  polyuretanová pěna (hustota 40-45 kg/m³)
  5 mikronů - epoxidový nátěr
  20 mikronů - pozinkovaná vrstva
  Ocelové jádro
  20 mikronů - pozinkovaná vrstva
  Vnitřní strana:
  15 mikronů - superpolyester
  Vnější nátěr je k dispozici v různých barvách.
  Vnitřní nátěr má světle šedou barvu (±RAL 9002).

  UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
  Normální vodorovná vzdálenost vaznic je 1,5 nebo 3 metry, měřeno horizontálně v průmětu na půdorys. Přípustné sklony střechy se pohybují mezi 6 až 20%. Střešní panely POLAR se připevňují ke všem vaznicím samořeznými šrouby z nerezové oceli (Cr/Ni 18.8).

  Šrouby jsou vybaveny lehkými kuželovými kovovými podložkami, na kterých je navulkanizována podložka z EPDM. EPDM je pružný materiál z vysoce odolného plastu. Ocelová podložka při dotahování šroubu stlačuje EPDM a zajišťuje tak vodotěsnost připevnění.

  Popis střešních šroubů
  - Samořezné šrouby
  • Délky: Podle tloušťky sendvičových panelů
  • Průměr: 6,3 mm
  • Průměr ocelových podložek: 22 mm
  • Materiál: Nerezová ocel Cr/Ni 18.8
  Rozteč šroubů:
  • Nad vaznicemi: 1mezi žebry, to znamená tři na panel 3 mezi žebry u okapu a v přesazích panelů
  • Na podélných překrytích: 1 na 500 mm
  K dispozici jsou dva typy těsnicích pásek. První má obdélníkový průřez: 2,6 x 12,5 mm. Druhá je speciální těsnicí páskou s mělkým kanálkovým profilem a používá se v určitých případech. Její rozměry jsou 5 x 22 mm.

  Tyto těsnicí pásky jsou vyrobeny z kombinace butyl-polymeru a inertních látek. Prostor mezi panelem a vaznicí je uzavřen pásem z pěnové pryže, jehož profil odpovídá profilu panelů POLAR. Tento pás se vyrábí z EPDM.

  STŘEŠNÍ SYSTÉMSDVOJITÝM PLÁŠTĚM (DSR)  DEFINICE
  Dolní panely střešního systému s dvojitým pláštěm jsou připevněny přímo na vaznice ASTRON. Vnější plášť mohou tvořit střešní panely buď ASTRON PR nebo ASTROTEC, a podle potřeby jsou připevněny k rozpěrkám omega a pomocným lištám na horní části spodního pláště. Mezi oba panely je vložena izolace od firmy ASTRON.

  Požadovanou vzdálenost mezi oběma plášti vytváří několik rozpěrek omega se standardními výškami.

  Podle požadovaných akustických případně tepelných vlastností může být spodní plášť z PR panelů (viz pod tímto názvem) buď perforovaný nebo bez perforace. Procentové množství perforace je přibližně 25 %.

  OCHRANA
  Charakteristiky kovové ochrany a organických nátěrů jsou stejné jako v případě vyšší části panelů používaných pro dvouplášťové střechy (DSR).
  Nižší panel je pak povrchově upraven a ochráněn jako plášť PR.

  UPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
  Viz popis uvedený u panelů používaných pro dvouplášťovou střechu (DSR).

  PI - VNITŘNÍ PLÁŠŤ  DEFINICE
  Žebrováním profilované ocelové panely opatřené barevným nátěrem, vyráběné válcováním za studena a používané především pro vnitřní opláštění.
  Hlavní vlastnosti těchto panelů jsou následující:
  • Třída oceli: S 320 GD ve shodě s normou EN 10326
   - Mez kluzu 350 N/mm²
   - Mez pevnosti v tahu 420 N/mm²
  • Jmenovitá tloušťka: 0,47 mm
  • Modulární šířka: 1200 mm
  • Výška profilu žebra: 18,5 mm


  • OCHRANA A SLOŽENÍ
   Viditelná strana:
   15 mikronů - superpolyester
   Ocelové jádro je chráněno zinkovým
   povlakem v množství 140 g/m² nebo
   GALFANem v množství 130 g/m²
   Skrytá strana:
   8 mikronů - povrchová úprava vnitřní strany

   PŘIPEVNĚNÍ A MONTÁŽ
   Panely jsou ke paždíkům připevněny pomocí ocelových stěnových šroubů s nylonovou hlavou, které mají stejnou barvu jako plášť. Panely se montují souvisle podél každé stěny, přičemž jednotlivé plechy se navzájem překrývají (normálně jednou vlnou). Panely se obvykle dodávají v jednotných délkách s výjimkou případů, kde výška okapu přesahuje 7 m, v tom případě jsou mezi panely na úrovni paždíků vytvořeny přesahy 100 mm.
   Popis stěnového šroubu: samovrtné šrouby
   • Délka: 20 mm v případě šroubů pro vzájemné spojení panelů, 32 mm v případě uchycení k paždíkům.
   • Průměr: 4,8 mm v případě šroubů pro vzájemné spojení panelů, 5,5 mm v případě uchycení k paždíkům.
   • Materiál: uhlíková ocel s kaleným povrchem a pozinkováním.
   Rozteč šroubů:
   • Pro připevnění k paždíkům: 4 na jeden panel.
   • Pro vzájemné spojení panelů: 1na 1 metr.


   • PG - VNITŘNÍ PERFOROVANÝ PLÁŠŤ    DEFINICE
    Žebrováním profilované ocelové panely (profil PR) opatřené barevným nátěrem, perforované, vyráběné válcováním za studena, používané pro aplikace pro snížení hlučnosti u vnitřních plášťů. Rozsah perforace je přibližně 25 %.

    ASTRON - TEPELNÁ IZOLACE    POUŽITÍ

    Tepelnou izolaci ASTROTHERM lze použít pro stěny PA, EUROTEC a SINUTEC i pro střechy PR, dvojité střešní pláště DSR a střechy ASTROTEC. (Je povinná pro střechy ASTROTEC a také střechy s dvojitým pláštěm DSR). Tepelná izolace ASTROTHERM obdržela označení CE.

    POPIS

    Skládá se z pružné fólie ze skleněných vláken, která se ručně napne přes vaznice nebo paždíky. Tato fólie se dodává s laminem na spodním povrchu, který tvoří parotěsnou zábranu. Tento povrch je samonosný až do 1,5 metru.

    VLASTNOSTI IZOLACE
    Pružná fólie ze skleněných vláken laminovaná syntetickým termosetovou pryskyřicí.
    • Hustota: 16 kg/m³
    • Jmenovité tloušťk: 40, 50, 60, 80, 100 a 120 mm
    • Šířky: 120 cm


    • PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
     Níže jsou uvedeny vlastnosti různých parotěsných zábran:
     Vlastnosti líce Označení líce spodního povrchu
     AVS MPS KAS ASA
     Složení parotěsné zábrany Hliníková fólie
     s nátěrem
     Výztuž z rohože ze
     skleněných vláken
     PVC fólie
     Vinylový film
     Výztuž z rohože ze
     skleněných vláken
     Metalizovaná
     polyesterová fólie
     Hliníková fólie
     Výztuž z rohože ze
     skleněných vláken
     Sulfátový papír
     Hliníková fólie
     s nátěrem
     Výztuž z rohože ze
     skleněných vláken
     Hliníková fólie
     Požární klasifikace: dle EN 13501-1 A2-s1,d0 D-s3, d0 C-s1, d0 A1
     Propustnost pro páry (gr.m2.h.mm.Hg) < 0.001 <0.003 <0.001 <0.001
     (C.R. CSTB Č. 22976) CSTB Č. 35295

     LEPIDLO
     Parotěsná zábrana je k rohoži ze skleněných vláken přilepena pomocí polyvinylacetátového lepidla, které obsahuje zhášecí přípravek.

     IZOBLOKY
     Izobloky se dodávají v různých délkách a lze je použít k minimalizování účinku tepelných mostů, které se vyskytují nad vaznicemi a paždíky. Izobloky se vkládají mezi izolaci a panel.
     Izobloky se vyrábějí z vláknitých desek natřených asfaltem.
     • Hustota: 40 kg/m3
     • Deklarovaná teplená vodivost: 0.029W/(m·K)
     • Tloušťka: 19 mm
     Pro izolaci o tloušťce 120 mm se používají pásy lehčeného polypropylénu o šířce 25 mm, které mají následující charakteristiky:
     • Hustota: 40 kg/m3
     • Deklarovaná tepelná vodivost: 0.029W/(m·K)
     • Tloušťka: 25 mm

     PŘÍSLUŠENSTVÍ

     Stavební systém ASTRON umožňuje zabudování veškerého tradičního příslušenství, které je na trhu k dispozici. Společnost ASTRON má svůj vlastní sortiment příslušenství, které je speciálně vyvinuto pro různé střešní a stěnové systémy ASTRON. Příslušenství ASTRON, které je momentálně k dispozici, je uvedeno na následující stránce.
       PR ASTROTEC POLAR DSR PA EUROTEC POLAR SINUTEC SUNTHERM
       STŘECHY STĚNY
     OKNA    
     1. Pevné zasklení         X X X    
     2. Výkyvná a vyklápěcí         X X X    
     3. Vyklápěcí         X X X    
     4. Kombinace pevného, vyklápěcího a výkyv.         X X X    
     5. Okenní rámy         X X X X X
     DVEŘE    
     1. Jednokřídlové dveře         X X X X X
     2. Dvoukřídlé dveře         X X X X X
     3. Úniková závora         X X X X X
     4. Rámy dveří         X X X X X
     SVĚTLÍKY    
     1. Průhledná skla:                  
         - jednoduchá X                
         - dvojitá X   X X          
         - lehké olemování X X X X          
     2. Prosvětlení stěn:                  
         - jednoduché         X        
     PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA    
     1. Kouřové klapky X X X X          
     PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA    
     1. Větrací žaluzie         X X X    
     2. Cirkulační průduchy na hřebenu střechy X X X X          
     3. Jednoduché odvětrávací otvory na hřebenu X X X X          
     4. Střešní klenby pro kruhové střešní otvory X X X X          
     5. Střešní otvor X X X X          
     ODVODNĚNÍ    
     1. Okapy X X X X          
     2. Okapové svody         X X X X X
     ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ    
     ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ X     X          


     ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

     Společnost ASTRON vyvinula komplexní systém pro zajištění hromadné ochrany osob na obvodu hotové budovy na obvodu hotové budovy, s jednoduchým, nebo dvojitým střešním pláštěm PR, pokud je vyžadována údržba nebo opravy. Tvoří jej tři složky: -- pozinkované základní desky, které jsou připevněny přímo ke střešním panelům pomocí speciálně vyvinutých šroubů,
     - pozinkované ocelové sloupky, které jsou vloženy do základních desek a zajištěny bezpečnostním kolíkem,
     - bezpečnostní sítě, které jsou připevněny ke koncovým sloupkům s vyztužovacími lany na obou stranách.
     Celé zařízení je otestováno podle normy EN 13374.
     Základní desky, které jsou otestovány podle normy EN 795, mohou také sloužit jako jednotlivé kotvící body pro připevnění záchranných lan.
     POZNÁMKA: Protože společnost ASTRON výše uvedené prvky neustále vyvíjí,
     vyhrazuje si právo případné změny kterýkoliv z těchto prvků i jejich parametry bez předchozího upozornění.